1. Titularitat del lloc web
El lloc web www.gistc.es és titularitat de Gestió i Serveis Trade Center SA, una companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a l'Avinguda Diagonal, 611, 9a planta, 08028 Barcelona, amb CIF A-61710687 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 31004, foli 183646, full núm. 0023, en endavant GISTC.   Contacte: a/e:   Tel.: (34) 93 508 81 25

2. Abast de l’avís legal
La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les condicions d’ús següents. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i a l’aplicació i utilitzar els materials que s’hi contenen implica que ha llegit i que accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.  

Aquest avís legal estableix les condicions generals que regulen tant l’accés com la navegació i l’ús dels continguts d’aquest lloc web.

La informació que conté aquesta pàgina web fa referència als serveis prestats per GISTC. La informació presentada només té efectes enunciatius i de cap manera no constitueix una oferta vinculant que obligui l’usuari a contractar els serveis.

GISTC es reserva el dret de modificar la informació continguda aquí quan ho consideri convenient i sense avís previ. Així mateix, no és responsable de l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada. Al seu torn, es reserva el dret de modificar el contingut d’aquest avís legal. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que vulgui utilitzar el lloc web, ja que tant el web com les condicions d’ús que recull aquest avís legal poden patir modificacions.

La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en què l’usuari està connectat al lloc web o a algun dels serveis que es faciliten a través del lloc web. 

Alguns serveis del lloc web accessibles per als usuaris d’internet o exclusius per als clients de GISTC poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i modifiquen aquest avís legal i que l’usuari ha d’acceptar abans de començar la prestació del servei corresponent.

3. Condicions d’ús del lloc web
S’adquireix la condició d’usuari simplement amb l’accés, la navegació o la utilització del lloc web. L’usuari accepta, de manera plena i sense cap mena de reserva, les condicions que conté aquest avís legal. 

L’accés al lloc web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis poden ser exclusius per als nostres clients i el seu accés és restringit.

L’usuari no ha d’enviar a GISTC cap mena d’informació confidencial sense consultar-li-ho prèviament i rebre’n l’autorització per remetre aquesta informació. 

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, juntament amb els seus serveis i continguts, de manera lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no fer accions que puguin causar danys al lloc web, inutilitzar-lo, sobrecarregar-lo o malmetre’l de qualsevol manera, o que puguin impedir a la resta d’usuaris que hi accedeixin lliurement, l’utilitzin o en gaudeixin. L’usuari haurà de respondre davant de GISTC o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que es pugui originar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

4. Enllaços

4.1. Enllaços a altres pàgines web externes

GISTC rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informació present en la World Wide Web no elaborada per GISTC o no publicada sota el seu nom. El lloc web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. GISTC no respon, de cap manera, de l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d’aquests enllaços d’hipertext, ni la garanteix.

4.2. Enllaços externs amb destinació al lloc web de GISTC
Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat vol establir un enllaç amb destinació a www.gistc.es , aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que es detallen a continuació:

1. L’enllaç ha d’anar dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seccions. En qualsevol cas, l’enllaç ha de ser absolut i complet i ha de portar l’usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç ha de comprendre tota l’extensió de pantalla del portal de www.gistc.es

2. En cap cas, tret que es disposi de l’autorització expressa per escrit de GISTC, el lloc web que estableix l’enllaç no pot reproduir de cap manera  www.gistc.es  incloent-lo com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, reencaminaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.

3. No s’autoritza l’establiment d’enllaços a  www.gistc.es  des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, o que contravinguin la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, Llocs enllaçats). En aquests casos, GISTC actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb l’article 17 de la llei LSSI-CE i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs enllaçats quan tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. 

En el supòsit que l’usuari consideri que hi ha un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a GISTC enviant un missatge a  , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas, l’existència de Llocs enllaçats no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests llocs, ni la recomanació, la promoció o la identificació de GISTC amb les manifestacions, els continguts o els serveis que s’hi ofereixen. GISTC no coneix els continguts i els serveis dels Llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la manca de disponibilitat, l’error i la inutilitat dels continguts i serveis dels Llocs enllaçats, ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a GISTC.

 5. Exclusió de responsabilitat
La responsabilitat en l’ús d’aquest lloc web correspon a l’usuari de manera única i exclusiva.

GISTC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar per:

1. La manca de disponibilitat, el manteniment i el funcionament del lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix els subministraments i els serveis de tercers.

2. Els errors i les omissions en la informació publicada, a més de la manca d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

L’accés al portal no implica l’obligació per part de GISTC de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per detectar i desinfectar programes informàtics perjudicials. GISTC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant l’ús del lloc web.

6. Legislació
Aquest avís legal es regeix, en tots i cadascun dels seus punts, per la legislació espanyola.1. Informació per a l’Usuari
GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA (d’ara endavant GISTC) informa els usuaris del lloc web sobre la seva política pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es puguin obtenir per mitjà de la navegació a través del seu lloc web. Aquesta web no recull dades personals dels usuaris si aquests no emplenen el formulari corresponent i no accepten la política de protecció de dades de manera expressa, deixant de banda les galetes que es puguin recopilar i que es poden comprovar a la “Política de Cookies”.

GISTC és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb les disposicions de les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S'informa que, d’acord amb aquesta normativa, es garanteix a l'interessat l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que l’afecten. Per exercir aquests drets, s’haurà d’adreçar per escrit a la següent adreça electrònica: . El titular de les dades queda informat i consent la comunicació i tractament de les seves dades personals, en les condicions de seguretat i secret professional oportunes, durant el període que calgui per a la finalitat amb la qual s'obtenen, es tracten i se cedeixen les dades esmentades i en les condicions exposades a continuació.

2. Informació del tractament
D'acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l'usuari ha de rebre informació puntual i concreta, per part del responsable del tractament de les dades, sobre com les utilitzarà i amb quina finalitat. Per complir amb aquestes disposicions, s'ofereix la informació següent:

2.1 Informació bàsica en matèria de protecció de dades personals
Responsable: GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA
Finalitat: Oferir una resposta a la consulta plantejada pel client. Les dades s’eliminaran quan hagin complert la seva finalitat.
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Destinataris: Les dades no són objecte de cessió a tercers
Drets: L’interessat està emparat pels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació, tal com es detalla en la informació addicional.

A continuació, es detalla la informació esmentada

2.2 Informació addicional en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament

Identitat: GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA
CIF: A-61710687
Adreça postal: Avinguda Diagonal, 611, 9a planta, 08028 Barcelona
Correu electrònic:

Finalitat del tractament: A GESTIO I SERVEIS TRADE CENTER SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb l’objectiu de poder posar-nos-hi en contacte i oferir-los la informació que han sol·licitat sobre els nostres serveis.

Termini d’emmagatzematge de les dades: Les dades personals proporcionades s’eliminaran quan s’hagi respost la pregunta plantejada. Tot això sense perjudici dels terminis més amplis que puguin establir les disposicions normatives o reglamentàries.

Legimitació del tractament: Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, consent que GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA tracti les vostres dades per posar-se en contacte amb vostè i facilitar-li la informació que ha sol·licitat per mitjà del formulari web.

Destinataris de cessions o transferències: Les seves dades no seran objecte de cap cessió.

Drets de les persones interessades: Qualsevol persona interessada té dret a obtenir una confirmació sobre si GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA està tractant o no dades personals que l’afectin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificació de dades inexactes, o si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual es van obtenir. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, oposar-se al seu tractament.

Per exercir els drets reconeguts, l’interessat podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o l’adreça postal que es menciona en el primer paràgraf.

Finalment, si no ha quedat satisfet en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació a l’autoritat nacional de control, que en aquest cas és L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

Mesures de seguretat : Conformement a les disposicions de les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador compleix totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de les quals n’és responsable. Les tracta de manera lícita, lleial i transparent pel que fa a l’interessat, i de manera adequada, pertinent i limitada a les necessitats pel que fa a les finalitats amb les quals es tracten.

El prestador garanteix que ha posat en pràctica les polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix l’RGDP i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir els seus drets.
Copyright © 2015 Gestió i Serveis Trade Center S.A. Tots els drets reservats.

Amb la utilització d’aquest lloc web, vostè accepta els termes i les condicions que s’especifiquen en el Copyright.

Gestió i Serveis Trade Center SA (GISTC) es reserva el dret de canviar els termes i les condicions especificats en el Copyright detallat a continuació en qualsevol moment i sense notificació prèvia.

La informació que conté aquest lloc web es pot llegir, descarregar i emmagatzemar lliurement, sempre que sigui per a finalitats personals no comercials i que es respecti aquest Copyright. 

L’usuari ha de respectar els noms, els logotips o les marques registrades, a més de la resta de drets d’autor, que estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que són titularitat de GISTC o, si escau, dels seus llicenciadors, empreses conjuntes o associades. No es permet copiar, reproduir, publicar, carregar, enviar, transmetre, traduir ni distribuir, per cap mitjà ni per cap mètode, els continguts d’aquest lloc web, inclosos textos, imatges, àudio i vídeo, per a ús públic, comercial o de comunicació, sense l’autorització prèvia expressa i per escrit de GISTC i amb una referència explícita a la titularitat de GISTC dels drets de propietat intel·lectual esmentats. 

L’usuari s’ha d’abstenir d’extreure i reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del lloc web, així com les bases de dades que GISTC pugui posar a disposició dels usuaris.

Tret que s’estableixi el contrari legalment, també queda prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o dur a terme obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització d’aquest lloc web i dels serveis que conté, així com efectuar, respecte a tots o a part d’aquests programes, qualsevol dels actes d’explotació esmentats en el paràgraf anterior. En tot cas, l’usuari del lloc web s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui haver-hi instal·lats.

No s’ha d’activar cap enllaç a aquest lloc web sense el consentiment previ de GISTC. En qualsevol cas, GISTC ha de revisar i acceptar els enllaços abans d’activar-los. Vegi l’apartat 5 de AVIS LEGALEl nostre lloc web  www.gistc.es  (el “Lloc web”) utilitza una tecnologia denominada cookies amb la finalitat de poder recollir informació sobre l’ús del Lloc web.

Les cookies s’utilitzen per distingir-lo a vostè d’altres usuaris, proporcionar-li una millor experiència en l’ús del Lloc web i identificar problemes per millorar-lo, a fi de facilitar-li la navegació. A més, en cas que hi doni el consentiment, utilitzarem cookies que ens permetin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre Lloc web d’acord amb els seus interessos individuals. 

Aquesta política de cookies, en virtut de l’article 22 de la llei LSSI-CE, té com a finalitat informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen en el nostre Lloc web. En cas que vulgui obtenir més informació sobre les cookies que utilitzem al Lloc web, pot enviar-nos un correu electrònic a l’adreça següent: .

1. Cookies
Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que l’entitat responsable de la seva instal·lació pot actualitzar i recuperar.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i l’hora de les visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després.

2. Tipus de cookies que s’utilitzen en el Lloc web
El nostre Lloc web utilitza les cookies que es descriuen a continuació:

2.1. Cookies pròpies
Cookies de sessió:
 Són les cookies que enviem al seu ordinador i que gestionem exclusivament nosaltres per a un millor funcionament del Lloc web. Utilitzem la informació que recopilem per millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari. 

Cookies permanents: Aquestes cookies continuen en el seu navegador més temps, fet que ens permet reconèixer-lo com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

2.2. Cookies analítiques de tercers
Les cookies de tercers són les que ha establert un domini diferent del nostre Lloc web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les cookies d’altres llocs web quan vostè navega en aquests llocs web.

En el nostre Lloc web també utilitzem el sistema de mesurament d’audiència Google Analytics, una eina d’anàlisi web de Google que ens permet conèixer com interactuen els usuaris del nostre Lloc web i que, juntament amb els nostres arxius de registre del servidor, ens permet conèixer el nombre total d’usuaris que visiten el Lloc web i les pàgines més populars. Gràcies a això obtenim una informació que ens pot ajudar a millorar la navegació i a donar un millor servei a usuaris i clients.

Si vostè interactua amb el contingut del nostre Lloc web, també es poden establir cookies de tercers (per exemple, quan faci clic en els enllaços de les xarxes socials o miri vídeos allotjats en un altre lloc web). 

A continuació, incloem els enllaços als llocs web on pot consultar la descripció del tipus de cookies que utilitzen les xarxes socials a les quals pot accedir des del nostre Lloc web i el seu període d’expiració:

Google Analytics y Youtube, consulti els enllaços següents:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.com/intl/en-US/policies/technologies/cookies/

Facebook, consulti l’enllaç següent:  https://ca-es.facebook.com/about/privacy/cookies

Twitter, consulti l’enllaç següent:  https://twitter.com/privacy

Flickr, consulti l’enllaç següent: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/cookies/

Instagram,consultar el siguiente enlace:  http://instagram.com/legal/cookies/">

Linkedin y Slideshare, consulti els enllaços següents:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest, consulti l’enllaç següent:  https://es.about.pinterest.com/privacy/

Foursquare, consulti l’enllaç següent:  https://es.foursquare.com/legal/cookiepolicy

2.3. Consentiment
En navegar i continuar en el nostre Lloc web, està consentint l’ús de les cookies abans esmentades, durant els terminis indicats i d’acord amb les condicions que conté aquesta política de cookies.

2.4. Inhabilitar i bloquejar cookies
En qualsevol cas, l’informem que, atès que les cookies no són imprescindibles per a l’ús del nostre Lloc web, pot bloquejar-les o inhabilitar-les activant la configuració del seu navegador, que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja, podrà continuar utilitzant el nostre Lloc web, encara que l’ús d’alguns dels serveis podrà ser limitat i, per tant, la seva experiència en el nostre Lloc web serà menys satisfactòria.

2.5. Com puc retirar el meu consentiment
Si vol retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta política de cookies, caldrà que elimini les cookies emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i les configuracions del seu navegador d’Internet.

Per a més informació sobre l’eliminació, la inhabilitació o el bloqueig de les cookies, visiti: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

2.6. Modificació de la configuració i ajustos sobre cookies
Llevat que hagi ajustat la configuració del seu navegador, el nostre sistema crearà cookies quan vostè visiti el nostre Lloc web. Cal que tingui present que tots els navegadors d’Internet permeten canviar aquesta configuració. Per a més informació sobre la manera d’ajustar les configuracions de cookies en els navegadors següents, el remetem a l’enllaç pertinent:

Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.microsoft.com/kb/283185
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042  (para iOS -  http://support.apple.com/kb/HT1677 )

2.6. Canvis en la política de cookies
És possible que actualitzem la Política de cookies del Lloc web; per això li recomanem que revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc web amb l’objectiu d’estar informat adequadament sobre com i per a què utilitzem les cookies. La política de cookies es va actualitzar per darrera vegada a l’abril del 2014.

2.7. Contacte
Si té cap dubte, comentari o suggeriment sobre la política de cookies, escrigui’ns a:  .